مجله مجازی تالشان

مجله مجازی تالشان

325 members

درگاهی جهت معرفی تاریخ،زبان وفرهنگ تالشان(کادوسیان) ایران در غرب گیلان وشرق و جنوب اردبیل و تالش اشغالی ( جمهوری باکو) به امید آزادی وتلاش برای آزادی تالش اشغالی دربند باکو 🔵جانمان فدای ایران