برگردتنهاییم

برگردتنهاییم

3 members

مهدی فاطمه عج سالها غفلت کردیم چون خواب غفلت بودیم اکنون با آمدن شب قدر بیدار شدیم وقول دادیم همه مبلغ توباشیم.