🇮🇷بازار پایه -- نوسانی 🇮🇷

🇮🇷بازار پایه -- نوسانی 🇮🇷

3.4K members

به کانال خودتون خوش آمدید مطالب این کانال صرفا نظر شخصی میباشدو وجهه ملاک برای سیگنال نخواهد بود و درصورت خرید مسئولیت با خود شخص شما میباشد /// بازار پایه نوسانی