انتخاب اصلح 💥

انتخاب اصلح 💥

102 members

کانالی جهت احقاق مطالبات قانونی و ارتقای حرکتهای جمعی برای #اعتلای ایران و #تحقق اصولی از قانون‌اساسی شامل؛ ۲۳٬۲۶٬۲۷؛ آزادیهای عقيده، احزاب و تجمعات و ۳۲ و ۳۹؛ ممنوعيت بازداشت خودسرانه و هتك حرمت زندانيان و اجرای #منشور_حقوق_شهروندی و....