🐶هنرمندان،حامی حیوانات🐱Artists Support Animals

🐶هنرمندان،حامی حیوانات🐱Artists Support Animals

31 members

توهم برتری از موجودات دیگر، توسط انسانی که هنر می شناسد امکان ناپذیر است! خرد بشر برای خدمت به جهان است نه تخریب آن 🐾اگر از دیدن تصاویر دلخراش آزار می بینید خودداری کنید تنها به کمک شما نیاز داریم ارتباط با ادمین: @Rosashd