آرياتحليل

آرياتحليل

560 members

🔹اخبار بازارسرمايه 🔸 تحليل گزارشات سهام 🔹آموزش مفاهيم بورسي 🔸خدمات بورسي 🔹بازار زعفران و زیره 🔸نبض بازار 📩 برای ارتباط با مدیر کانال @bourse7 مراجعه کنید.