کمپین مبارزه با چیتر ها

کمپین مبارزه با چیتر ها

115 members

کمپین مبارزه با چیتر ها! در این کانال کسایی که چیت میزنن دستشون رو میشه! جوین بده چیتر رو بشناس! @AntiCheat تبادل @Silent_Death68