اندیشه مثبت

اندیشه مثبت

124 members

ANDISHE MOSBAT نمیگوییم بهترینیم ولی بهترینها ما را انتخاب کردن شعار ما :ما میتوانیم تابع قوانین موفقیت هستیم پیشنهادات وانتقادات سازنده را برای هرچه بهتر شدن کانال خودتان با ما درمیان بگذارین @king_mahdi_hoseini