مدیریت و توسعه شهری

مدیریت و توسعه شهری

1.7K members

مدیریت وتوسعه شهری اردبیل(رحیم فروتنی:کارشناس ارشد معماری،مدیرعامل شرکت معماری تواضع،عضو سازمان نظام مهندسی اردبیل،عضو انجمن قلم نویسندگان و تالیف4کتاب،عضو انجمن معماران تبریزوزیباسازی شهر تهران،دارای14مقاله چاپ شده درکنفرانس های بین المللی)Rahimforotani@