علی اصغر داوری ترشیزی

علی اصغر داوری ترشیزی

183 members

چراغ ها یکی یکی خاموش می شوند/مراقب باشیم چشمانمان به تاریکی عادت نکند