پژوهه (ابوالفضل حاجی‌زادگان

پژوهه (ابوالفضل حاجی‌زادگان)

227 members

ابوالفضل حاجی زادگان پژوهشگر اجتماعی دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی ایمیل: a.hajizadegan@ut.ac.ir ارتباط در تلگرام: @Hajizadegan