آغاز خردگرایی✌

آغاز خردگرایی✌

366 members

درود بر یاران گرانقدر کانال بر این مبنا بنا شده که تمام مسائل نقدی فلسفی سیاسی و علمی را بررسی کرده و به وسیله شما دوستان به اشتراک قراد داده شود تا همگان استفاده کنند لازم نیست تبلیغ کانال حتما باشد هدف اگاهی #علوم_پیشبرد_سابق به نام انسانیت 💝✌