فرزانه محمدی - ایماگوتراپیست

فرزانه محمدی - ایماگوتراپیست

149 members

فرزانه محمدی-کارشناس ارشد بالینی *مدرس دانشگاه/مولف، مشاور ومربی کارگاههای آموزشی ایماگو،برندینگ،طرحواره/خانواده و زوج درمانگر* کانال از24مرداد95 تاکنون.. ارتباط با مدیر کانال:▼ @MohammadiFarzane54