ایروکامبت+موسیقی=زندگی

ایروکامبت+موسیقی=زندگی

281 members

ایروکامبت(ایروبیک رزمی) درفدراسیون همگانی به ریاست مرتضی خوشی ونائب رئیسی فرزانه حسینخان فعالیت دارد . ارتباط باادمین @kanchokhoshi @renshi