ꪖᖇıꪖꪀ

ꪖᖇıꪖꪀ

از جهان مانده فقط جان که مرا ترک کند،من چنانم که محال است کسی درک کند