آوٰاتْ

آوٰاتْ..

289 members

قوتِ غالبمان "شعر" است؛ آوٰاتْ؛ به معنایِ آرزوست..✨ کالان دیگمون؛ https://t.me/Ghashangiiijat