کیmostafaviوان

کیmostafaviوان

نه زندگی آنقدرشیرین هست نه مرگ آنقدر تلخ که انسان بخاطرش شرفش را بدهد.