حسن امرایی رومشکان/خبرنگار و عکاس رسانه‌ای

حسن امرایی رومشکان/خبرنگار و عکاس رسانه‌ای

در زندگی مهم نیست که چه "مدرکی" دارید، مهم اینست که چه "درکی" دارید.