سی گرام | cgram

سی گرام | cgram

این ربات ، ربات اختصاصی سی گرام بوده و صرفا برای ارسال پست ساخته شده است .
cgram.ir