۱۱۰

۱۱۰

در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند.. گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را...